Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En stats representation på en viss plats utomlands, vilken under ledning av en konsul har i uppgift att lämna skydd och bistånd till det egna landets medborgare och att främja näringslivets intressen. Vanligt är att det finns en beskickning i landets huvudstad, och ett antal konsulat i huvudstaden eller på andra orter. Det förekommer att diplomatiska beskickningar har en konsulär avdelning. Till konsulatens uppgifter har hört att liksom notarius publicus i hemlandet föra kontinuerliga protokoll över bl.a. finska fartyg som anlänt till landets hamnar, föra protokoll över sjöfolk, över haverier samt uppgöra förteckningar över verkställda undersökningar av haverier.

Finsk beskrivning

konsulaatti

Valtion edustusto tietyssä paikassa ulkomailla, joka konsulin johdolla tarjoaa turvaa ja apua oman maan kansalaisille sekä pyrkii edistämään maan liike-elämän intressejä.

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Nevakivi, Jukka , Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956 , Helsinki: Ulkoasiainministeriö 1988 .

Paasivirta, Juhani , Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito itsenäistymsestä talvisotaan , Helsinki: W. Söderström 1968 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/