Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kansli som 1892 ersatte Kejserliga senatens allmänna kansli och övertog en del av den nedlagda Kansliexpeditionens uppgifter. Ekonomiedepartementets kansli mottog alla inkommande ärenden som skulle upptas till behandling i senatens plenum eller av Ekonomiedepartementet och fördelade dessa ärenden mellan de olika expeditionerna. Som chef verkade en referendariesekreterare som lydde direkt under ekonomiedepartementets viceordförande. Övriga uppgifter sköttes av en kanslist, registratorer för besvärs- och supplikärenden, en registrator för brevärendena, translatorer för ryska språket och translatorer för finska språket. Under kansliet verkade Finlands statsarkiv, registratorskontoret, translatorkontoret och senatens tryckeri. Kansliet ansvarade också för författningssamlingen, Finlands allmänna tidning och statskalendern, från 1896 också för diverse formella ärenden gällande lantdagen, statssekretariatet, Finska passexpeditionen i S:t Petersburg och allmänna internationella frågor. Uppgifterna utökades ytterligare 1917 i frågor rörande statstjänstemannakåren i allmänhet, ordningen för ärendenas handläggning i senaten, allmän statistik samt senatens bibliotek och förlag. År 1918 ersattes Ekonomiedepartementets kansli med Statsrådets kansli.

Finsk beskrivning

Senaatin talousosaston kanslia

Kanslia, joka vuonna 1892 korvasi Keisarillisen senaatin yleisen kanslia ja sai hoidettavakseen myös osan lakkautetun kansliatoimikunnan tehtävistä. Kanslia otti vastaan kaikki asiat, jotka oli tarkoitus käsitellä senaatin täysistunnossa tai talousosastolla ja jakoi nämä asiat eri osastojen käsiteltäviksi.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 53, 68–70.