Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1628 förekommande kollektiv benämning på diverse underordnade anställda inom lantmäteristaten, efter 1918 vid lantmäteristyrelsen som betjänt, auskultant, biträde, elev, praktikant, kartritare och kartritarelev.

Finsk beskrivning

maanmittausvirkailija*, maanmittausapulainen*

Maanmittauslaitoksen alempaan virkakuntaan kuuluva henkilö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 220.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 110–111.

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , V (1752): 3397.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/