Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidigare Kejserliga Alexanders-universitetet, som fick sitt nuvarande namn 1919. Universitetets autonomi bekräftades samma år. Konsistoriet skulle ge sitt utlåtande om alla författningar och lagförslag som gällde universitetet. Universitetets kansler hade rätt att delta i statsrådets sammanträden när man behandlade universitetsfrågor. År 1924 fastslogs universitetets ställning genom nya statuter. Kejsarens tidigare ställning gentemot universitetet övertogs av statsrådet. Universitetets officiella undervisningsspråk var finska och svenska. År 1937 fastslogs att undervisning på finska skulle ges i alla ämnen men att universitetet skulle ha fjorton svenskspråkiga professurer. Fram till 1958 var universitetet Finlands enda statliga universitet.

Finsk beskrivning

Helsingin yliopisto

Aiempi Keisarillinen Aleksanterin yliopisto, joka sai nykyisen nimensä vuonna 1919. Yliopiston autonomia vahvistettiin samana vuonna.

Källor

Klinge, Matti & Rainer (red.) Knapas & Anto Leikola & John Strömberg , Helsingfors universitet 1640-1990 3 bd , Helsingfors: Otava 1991 .