Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den högsta förvaltande och dömande myndigheten i Åbo stad. Den leddes av en (eller flera) borgmästare med biträde av sex rådmän. Under dem verkade 1837 kämnärsrätten, magistratssekreteraren och notarius publicus, tre notarier, en aktuarie, stadsfiskalen, vågmästaren och tolagsbokhållaren, auktionsdirektören, kronokassören, stadskassören och stadsarkitekten.

Finsk beskrivning

Turun maistraatti ja raastuvanoikeus

Korkein hallinnollinen ja oikeudellinen eli Turun kaupungin organisaatiossa.

Källor

Inga källor