Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassa med vilken man underhöll amiralitetsbarnhuset och amiralitetets barnhusskola i Karlskrona.

Finsk beskrivning

amiraliteetin orpokassa

kassa, jonka varoista ylläpidettiin amiraliteetin orpokotia sekä orpokodin koulua Karlskronassa

Källor

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , (1845): kungligt brev till Amiralitetskollegiet 19.7.1765, till generalamiralen 16.3.1782: 326–327.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/