Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Löfte som en kyrkoherde bekräftade vid installationsgudstjänsten genom att han bejakade biskopens förmaning att sköta ämbetsuppgifterna och alltid följa Gud och hans bud. Någon särskild ed för kyrkoherdar stadgades dock inte i kyrkolagen 1686 eller senare.

Finsk beskrivning

kirkkoherranvala*

Vala, jonka kirkkoherra lausui virkaanasettamisjumalanpalveluksessaan. Valassa kirkkoherra vakuutti piispalle, että hoitaa virkatehtävänsä ja seuraa Jumalaa ja hänen käskyjään.

Källor

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , reg.: 157.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/