Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1940-talet inrättat avdelningskontor vid Post- och telegrafstyrelsen som under en överingenjör ansvarade för telefon- och telegrafcentralernas underhåll och utveckling. Kontoret var underställt direktören för Post- och telegrafstyrelsens telegraftekniska avdelning.

Finsk beskrivning

keskuslaitteiden konttori, keskuslaitteiden toimisto

(Posti- ja lennätinhallituksen) keskuslaitteiden konttori, keskuslaitteiden toimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950, 1951.