Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över ett handelsfartygs besättning. Sjömansrullan var ett av de officiella skeppsdokument som måste förevisas sjötullskammaren innan fartyget avseglade. Rullan skulle efter 1803 skrivas på charta sigillata. Den fungerade som arbetskontrakt mellan skeppare och besättningen innehållande uppgifter om namn, hemvist och födelseort, civilstånd och lön per månad eller för hela resan.

Finsk beskrivning

merimiesluettelo, miehistöluettelo

Luettelo kauppa-aluksen miehistöstä. Virallinen dokumentti, joka aluksen tuli esittää meritullikamarille ennen lähtöä. Vuodesta 1830 lähtien luettelo tuli kirjoittaa leimapaperille. Luettelo toimi myös laivurin ja miehistön välisenä työsopimuksena, johon oli kirjattu miehistön nimi, koti- ja syntymäpaikka siviilisääty sekä kuukausipalkka tai palkka koko pestistä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 646.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska merimiesluettelo

Se vidare