Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Väktare, vårdare, uppsyningsman. I den äldsta kristna kyrkan var kustos den person som hade uppsikt över en kyrkas tillhörigheter och reliker. I nyare tid är kustos ordförande vid universitetsdisputation, uppsyningsman på bibliotek, av konst- eller naturaliesamling m.m.

Finsk beskrivning

valvoja, vartija, kustos

Kustos oli alun perin kirkon palveluksess toiminut henkilö, joka valvoi kirkon omaisuutta ja pyhäinjäännöksiä. Uudempana aikana kustos tarkoittaa ennen kaikkea yliopistollisen väitöstilaisuuden puheenjohtajaa tai kokoelmien hoitajaa, valvojaa tai vartijaa kirjastossa, taidemuseossa tai vastaavassa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin custos
Dåtida finska vartija, valvoja

Synonymer

vårdare
väktare