Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell benämning på det centrala ämbetsverket för lantmäteri- och justeringsväsendet 1735–1777 och 1812–1892, under den senare perioden även kallad Överstyrelsen för lantmäteri- och justeringsväsendet. Under den förra perioden hette ämbetsverket officiellt Lantmäterikontoret, under den senare Generallantmäterikontoret, Lantmäteriöverstyrelsen och Överstyrelsen för lantmäteriet. Lantmäteri- och justeringsverket användes också som kollektiv beteckning på de tjänstemän som arbetade inom förvaltningsområdet.

Finsk beskrivning

Maanmittaus- ja vakauslaitos

Epävirallinen nimitys maanmittaus- ja vakaustoimen keskusvirastolle 1735–1777 ja 1812–1892, myöhemmin tunnettu myös nimellä Maanmittaus- ja vakaustoimen ylihallitus. Laitoksen vIrallinen nimi oli aiemmin Maanmittauskonttori, sittemmin Päämaanmittauskonttori, Maanmittausylihallitus ja Maanmittauksen ylihallitus.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 17–18.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Westerlund, Lars , Länsförvaltningen: landshövdingarna, regeringsmakten och politiken i Finland åren 1809–1992 , 8 1993 , 35.

Andra språk

Dåtida finska Maanmittaus- ja vakauslaitos, maanmittaus- ja vakauskunta

Synonymer

Överstyrelsen för lantmäteri- och justeringsväsendet