Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollegialt organ under magistraten, särskilt det som fanns i Stockholm 1636–1849. Kollegiet ansvarade för stadens rättegångsväsende och fungerade som en besvärsdomstol i ärenden rörande till exempel bouppteckningar, testament- och arvstvister samt förmyndarskap. Arvstvisterna och förmyndarskapsärendena övertogs 1667 av Arvs- och förmyndarkammaren. Kollegialt ämbetsverk, som till 1840-talet även hade domsrätt i till kollegiet hänskjutna besvärsmål. Bestod av ett antal rådmän, under ledningen av justiteborgmästaren. Som sekreterare verkade stadsnotarien.

Finsk beskrivning

kaupungin oikeuskollegio, kaupungin oikeusvirasto

Maistraatin alainen kollegiaalinen elin, erityisesti Tukholman oikeuskollegio 1636–1849. Kollegio vastasi kaupungin oikeudenkäyntilaitoksesta ja toimi myös valitustuomioistuimena perunkirjoituksia, testamentti- ja perintöasioita sekä holhouskysymyksiä koskevissa kiistoissa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 148.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 455–456. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 333. http://runeberg.org/nf/

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/