Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollegialt organ i anslutning till en stads magistrat, som under viss dömande myndighet övervakade den allmänna ordningen, byggnads-, brand- och skolväsendet samt fattigvården. Benämningen användes särskilt om dylikt organ vid Stockholms magistrat 1672–1821. Politikollegium bestod av politiborgmästaren som ordförande och ett antal rådmän samt stadstjänstemän, däribland politigevaldigern.

Finsk beskrivning

politiakollegio*

yleisestä järjestyksestä sekä paikallishallinnosta vastanneita laitoksia valvonut kollegiaalinen elin maistraatissa

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 148–149.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600-tal–1809
(i Sverige 1821)

Synonymer

politiaekollegium
politiækollegium
politiekollegium