Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sekreterare för den politiska korporationen ridderskapet och adeln (adelsståndet). Uppgiften uppkom då adelsståndet 1626 organiserade sig i ett riddarhus under en riddarhusordning. Finlands ridderskap och adel organiserade sig 1818, men hade en riddarhussekreterare sedan lantdagen i Borgå 1809. Riddarhussekreteraren är sekreterare vid adelsmöte och i Riddarhusets direktion.

Finsk beskrivning

ritarihuoneen sihteeri

Aatelissäädyn poliittisen yhdistyksen eli ritarihuoneen sihteeri. Virka perustettiin vuonna 1626 aatelissäädyn järjestäytyessä ritarihuonejärjestyksen alaiseksi ritarihuoneeksi. Suomen ritaristo ja aateli järjestäytyi virallisesti vuonna 1818, mutta sillä oli vihteeri jo vuoden 1809 valtiopäivillä.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 163.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 293.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 230.

Andra språk

Dåtida finska ritarihuoneen sihteeri