Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk under Kunglig Majestäts kansli (Kanslikollegium) som under en sekreterare, senare en arkivarie, ansvarade för kronans arkivalier. Arkivet gick också under benämningen Gamla kansliet eftersom dess uppgift var att bevara rikskansliets handlingar. Kansliordningen 1618 inrättade Riksarkivet formellt som en enhet inom det kungliga kansliet. Arbetet leddes av en arkivsekreterare (riksarkivarie). Arkivets sekreterare var rikshistoriograf, tidigare benämnd riksens historicus, och författade årskrönikor över in- och utrikeshändelser.

Finsk beskrivning

valtionarkisto

Kuninkaallisen Majesteetin (kansliakollegion) alaisuuteen kuuluva virasto, joka sihteerin, sittemmin arkistonhoitajan alaisuudessa vastasi kruunun arkistoasiakirjoista.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 126.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 871.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , b.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Wieselgren, Oscar & Nils Forssell & Arne Munthe & Arne (et al.) Forssell , Kungl. Maj:ts Kanslis historia. Kansliets uppkomst, organisation och utveckling intill 1840 I 1935 , 24.