Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk inrättat 1829 för att granska importerad litteratur samt inhemska tidningar, tidskrifter och tryckalster. Prokuratorn hade 1810–1829 verkat som censor. Han var också medlem av Censuröverstyrelsen fram till 1861. Censuröverstyrelsen skulle ha ombudsmän på varje ort där det fanns ett tryckeri. Förhandscensur var i kraft till 1865 då en ny tryckfrihetslag infördes och Censuröverstyrelsen ersattes med Överstyrelsen för pressärendena.

Finsk beskrivning

Sensuuriylihallitus

Vuonna 1829 perustettu keskusvirasto, jonka tehtävänä oli tarkastaa tuontikirjallisuus sekä kotimaisten lehtien, aikakauslehtien ja painolaitosten tuotanto. Vuonna 1865 ennakkosensuurista luovuttiin ja viraston tilalle perustettiin Painoasiain ylihalliltus.

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 111–112.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 179.

Andra språk

Dåtida finska Sensuuriylihallitus; Painoylihallitus