Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1829 samlande beteckning för Censuröverstyrelsen, dess ombudsmän och censurkommittén. Censurinrättningen ersattes 1865 av Överstyrelsen för pressärendena.

Finsk beskrivning

sensuurilaitos

Kollektiivinen nimitys Sensuuriylihallitukselle, sen oikeusasiamiehelle sekä sensuurikomitealle vuodesta 1829. Sensuurilaitoksen korvasi vuonna 1865 Painoasiain ylihallitus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 996.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): I: § 156: 133–136 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska sensuurilaitos

Synonymer

censuren och bokhandeln