Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté tillsatt av riksdagen 1894 för att uppdatera, komplettera och förnya hälsovårdsförordningen för Finland från 1879. I bakgrunden låg bl.a. Medicinalstyrelsens strävan efter att ordna läkarförhållandena på landsbygden. Den publicerade sitt betänkande 1896. Betänkandet stadgade nya regler för gatornas bredd och vädersträck i städerna för förbättrat utnyttjande av sol- och dagsljus samt för luftcirkulationen. Förslaget omfattades inte av beredningen i senaten. En ny kommitté tillsattes 1906 som år 1908 presenterade ett i jämförelse med det förra något omarbetat förslag. Inte heller detta förslag godkändes. Man återkom därefter till hälsovårdsförordningen först efter att Finland hade blivit självständigt.

Finsk beskrivning

Suomen terveydenhoitoasetuksen uudistuskomitea*

Valtiopäivien vuonna 1894 asettama komitea, jonka tehtävänä oli päivittää, täydentää ja uudistaa Suomessa käytössä ollutta terveydenhoitosasetusta vuodelta 1879. Toiminnan taustalla vaikutti ennen kaikkea Lääkintöhallituksen pyrkimys saattaa maaseutualueiden lääkäritoiminta järjestykseen.

Källor

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 , 249–250.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal
1900-tal

1894–1896
1906–1908

Synonymer

Kommittéen för revidering av hälsovårdsförordningen i Finland
revideringskommittén