Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1918 föredragande tjänsteman vid Justitiekanslersämbetet. Det fanns både äldre och yngre justitiekanslerssekreterare.

Finsk beskrivning

oikeuskanslerinsihteeri

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2052.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .