Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan autonoma tiden om att vara rättsligt bindande eller ha rättslig giltighet, sedermera om den bindande verkan som en domstols eller förvaltningsmyndighets avgörande har i en senare rättegång eller behandling. Rättskraft innebär i princip att en dom inte längre kan överklagas på vanlig väg (formell rättskraft) och att det som är avgjort inte kan bli föremål för en ny rättslig prövning utan nya bevis (materiell rättskraft).

Finsk beskrivning

lainvoima

Källor

Inga källor

Andra språk

Engelska binding effect
Dåtida finska lainvoima; tuomion lainvoima

Synonymer

doms rättskraft