Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i Bergskollegium med ansvar för och åtalsrätt i ett bergsdistrikt. Han hade huvudsakligen judiciella uppgifter, som att se till att alla fullgjorde sina skyldigheter gentemot kronan och att författningarna följdes. Bergsfiskalen övervakade också bergverkens egendom, intäkter och räntor så att de inte försnillades eller förminskades. Tjänsten fanns redan 1641 och tjänstebeteckningen infördes 1649.

Finsk beskrivning

vuoriviskaali

Vuorikollegion virkamies, joka vastasi syyteasioista vuoriteollisuusalueella. Hän myös valvoi kaivoksen omaisuutta ja varoja, jotta niitä ei kavallettu tai ne eivät vähentyneet.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 145.

Swederus, M.B. , Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering 1612–1654. Jernkontorets annaler 1910 .