Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I ryska guvernement/ståthållarskap 1775–1796 appellationsdomstol i första instans, hos vilken ändring kunde sökas i Nedre lanträttens domslut i tvistemål och brottmål samt i vissa andra mål. Ändring i övre lagskipningsrättens domslut i tvistemål kunde sökas hos Civiltribunalet, medan domslut i brottmål underställdes Kriminaltribunalet. I Gamla Finland förekom en övre lagskipningsrätt i Viborg under ståthållarskapsperioden 1784–1797, vilken för tvistemålens vidkommande motsvarade lagmansrätten, som dragits in 1783 och som på nytt trädde i funktion 1797.

Finsk beskrivning

ylempi lainkäyttöoikeus*, lainkäyttöylioikeus*

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 1: 59–60.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 257.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 146.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 148.

Andra språk

Tyska Oberrechtspflege
Ryska verchnaja rasprava
Dåtida finska ylilainkäyttöoikeus

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797