Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning för den domsrätt som ämbetsverk, kollegier, kommissorialrätter, länsstyrelser, magistrater och vissa specialdomstolar (tull-, post-, hallrätt) hade i förvaltningsjudiciella mål och vissa administrativa mål av mera privat natur (klago-, besvärs- och ansökningsmål samt tvister som berörde förvaltningen). Administrativ lagskipning stadgades i 1734 års lag för fiskala mål, men förekom redan från 1615 och särskilt efter 1634. Den följde en egen processordning från 1689/1695. Ändring i dessa mål kunde sökas hos justitierevisionen respektive justitiedepartementet, i svårare tjänsteförbrytelser hos konungen (eller rådet) eller kejsaren. Administrativ lagskipning tillämpades under perioden 1852–1879 också på besvär mot fattigvårdssamhälles beslut som riktades till guvernören (landshövdingen) och senatens ekonomiedepartement i högsta instans.

Finsk beskrivning

hallinnollinen lainkäyttö

Kokoava nimitys sille lainkäyttöoikeudelle, jota virastot, kollegioille, komissiot, lääninhallitukset, maistraatit ja tietyt erityistuomioistuimet, kuten tulli-, posti- ja oikeudet, saivat käyttää hallinto-oikeudellisissa ja tietyissä yksityisluontoisemmissa hallinnollisissa asioissa, kuten kanne-, valitus ja hakemusasioissa sekä hallintoa koskevissa kiistoissa. Hallinollisesta lainkäytöstä säädettiin virallisesti vuoden 1734 laissa, mutta sitä esiintyi jo 1615 ja erityisesti 1634 jälkeen. Hallinto-oikeudellisissa kysymysksissä seurattiin erityistä prosessikaavaa vuodesta 1689/1695.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Samling av de till efterlefnad gällande Bref, Förklaringar och Föreskrifter, hvilka af Hans Kejserliga Majestät, äfvensom ifrån Expeditionerne i Dess Senat för Stor-Furstendömet Finland blifvit utfärdade uti Justitiae-, Oeconomiae- och Politiae-ärender. 1809–1859 I–VI 1836–1862 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB X: § 26.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 122–128.