Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gradering av ett hemmans jordmån och marktyper (åker, äng, skog, kärr) för ett förestående jordskifte eller jordbyte samt den därmed förknippade nya skattläggningen.

Finsk beskrivning

jakojyvitys

tilan maaperän ja maan käyttötyyppien (pelto, niitty, metsä, suo) jyvitys jakotoimitusta silmälläpitäen

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , 236/193: § 49.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1848): Kap III: § 58 mom 2, Kap VI: § 121, 142: 176, 210–211, 221–222.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 211–213.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 318.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal

1775–