Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Process vid laga skifte där varje ägostycke får ett visst gradtal. Därigenom kan de olika ägostyckena jämföras med varandra och genom en tillökning i areal av sämre jord kan ägostyckena bytas ut mot varandra. Vid graderingen fick den bästa jorden gradtalet 1, jord som var hälften så god gradtalet 2. Mellan grad 1 och 2 tillämpades vanligen en tiogradig skala, mellan sämre jord användes glesare intervaller. Uppskattningsinnehållet erhölls genom att arealen för ett jordstycke (ägofigur) dividerades med gradtalet.

Finsk beskrivning

tilusten jyvitys

Prosessi, jonka myötä tiluksille lasketaan oma jyvitys eli suhteutettavissa oleva kokonaisarvo pinta-alaan ja maan laatuun nähden. Näin eri maa-alueita voidaan verrata toisiinsa ja niiden arvo voidaan määritellä tarkasti vaihdoissa sekä muiden toimenpiteiden yhteydessä.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , 2:82 (jyvitys).

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .