Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av enskild person grundad stiftelse för barmhärtiga ändamål och nödlidande vilken förvaltades av domkapitel eller annan statlig myndighet.

Finsk beskrivning

hyväntekeväisyyssäätiö

yksityishenkilön perustama ja kirkon tai valtiollinen viranomaisen hallinnoima hyväntekeväisyyttä harjoittava säätiö

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): I: § 52 : 77–78 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 334.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska armeliaisuussäätiö, armeliaisuuslaitos