Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av biskopen till ett ryttarregemente eller -kompani inom stiftet ordinerad krigspräst.

Finsk beskrivning

ratsuväenpappi*

ratsuväkikomppanian tai -rykmentin papiksi asetettu sotapappi

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): I: § 257: 215.

Andra språk

Inga termer på andra språk