Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän kollekt uppburen från 1818 två gånger om året över hela Finland till fonden för fattig- och arbetshusinrättningarna. Kollekten uppbars förslagsvis första och andra bönedagen varje år eller på de dagar kyrkoherden eller ärkestiftet ansåg lämpliga. Kollektmedlen sändes årligen inom mars månad via prostexpeditionen med åtföljande remiss till landskontoren, för vidarebefordran till berörda inrättningar.

Finsk beskrivning

köyhäintalo- ja työlaitoskolehti

Yleinen, koko Suomen alueella kaksi kertaa vuodessa kerätty kolehti vuodesta 1818 lähtien köyhäinhuoltolaitoksia ja rangaistustyölaitoksia yllpitävän rahaston hyväksi.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): )V: § 1697, 1701: 998, 999.