Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild enhet inom Kammarkollegium vilken upprättade rikets generalförslag (riksbudgeten, riksstaten) på basis av de inkomst- och utgiftsberäkningar som inkom från länsstyrelserna, kollegierna och andra statliga verk och inrättningar. Generalstatskontoret började växa fram på 1620-talet, i anslutning till generalbokhålleriet. Det blev 1653 ett eget kontor, under en kamrerare som 1655 fick tjänstebeteckningen generalstatskommissarie. Kontoret indrogs när Statskontoret inrättades 1680.

Finsk beskrivning

pääbudjettikonttori*

kamarikollegion osasto, joka laati valtakunnan tulo- ja menoarvion

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 143.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1653–1680