Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningar som vid tullklareringen utgick till skeppare och besättning på kravellfartyg (fartyg där bordläggningen på större fartyg läggs kant i kant, så kallad kravell) som gottgörelse för fartygets last. Penningarna utbetalades enligt en viss taxa och enligt tjänsteställning, varvid skepparen överlämnade en kvittens över medlens mottagande, bevittnad av två personer ur besättningen. De förutsatte avmönstringsprotokoll från magistraten.

Finsk beskrivning

rahdinkuljetuskorvaus*

Tulliselvityksen yhteydessä aluksen päällikölle ja miehistölle maksettu korvaus.

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , VIII (1839): § 125, p. 2, 126:146–147.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal

1839–