Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling som intygade att fartyget var byggt på kravell, att det var finskt eller nationellt, att det hade finsk besättning och fördes av en finsk skeppare, att det ägdes av finska undersåtar och var berättigat att föra rysk flagga. Fribrev fick inte utfärdas för andra än inhemska redares kraveller som byggts i hemlandet. Fribrevet utfärdades av landshövdingen på ansökan eller anmälan av magistraten i en stapelstad. Med anhållan skulle bifogas bilbrev, mätarebrev samt magistratens intyg att skepparen var finsk undersåte och borgare i någon stad i Finland. Undantag gjordes för officerare i flottan. Magistraten skulle också intyga att besättningen åtminstone till hälften bestod av finländare. Dessutom skulle eventuella tidigare fribrev bifogas.Det gamla fribrevet returnerades inte utan stannade hos landshövdingen. Fribrevet skulle förnyas årligen.

Finsk beskrivning

laivan vapaakirja, laivan vapautus kotimaisista tulleista

Asiakirja, joka todisti, että alus oli rakennettu tasasaumaisesti, että se oli suomalainen tai kansallinen, että sillä oli suomalainen miehistö, että sillä oli suomalainen laivuri, että sen omisti suomalainen ja että se oli oikeutettu käyttämään Venäjän lippua. Aluksen kotimaisuus oikeutti tiettyihin etuihin tullissa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 110.