Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig (eller annan överhets) pålaga eller avgift in natura eller i pengar som skulle erläggas efter en bestämd tariff. Termen är belagd första gången 1526 när ”taxa och pension” var en avgift till kronan som prästerskapet skulle betala. På 1530-talet fick prästerskapet rätt att friköpa sig från borgläger mot en avtalad summa från varje stift. Avgiften kallades borglägerspenningar eller taxen.

Finsk beskrivning

taksa, taksavero

Valtiollinen tai virallinenrasitus tai maksu luontaistuotteissa tai rahassa, joka tulee suorittaa tietyn tariffin mukaisesti. Termiä käytettiin ensi kertaa vuonna 1526, jolloin ”taksa ja eläke” oli nimityksenä papiston suorittamalle maksulle. 1530-luvulla papistolla oli mahdollisuus ostaa itsensä vapaaksi linnaleirivelvollisuudesta sovittua maksua vastaan. Maksua nimitettiin linnaleiri- tai taksaveroksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 551, 680.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 89f.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/