Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av påvens visitationsrätt som bestod av de katolska metropoliternas, biskoparnas och vissa abbotars skyldighet att regelbundet besöka kurian för att avlägga rapport. Systemet förlorade sin betydelse under den senare delen av 1400-talet. Ursprungligen gällde skyldigheten de dignitärer som fått sin utnämning av påven personligen, men utsträcktes på 1200-talet. De svenska biskoparna besökte förmodligen kurian vart tredje år, under en kort period vart fjärde år. I regel sköttes besöken av ställföreträdare.

Finsk beskrivning

”vierailu pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin hautojen luona”; piispojen alkuperäinen velvollisuus käydä viiden vuoden välein Roomassa raportoimassa toiminnastaan ja hiippakunnastaan

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

visitatio liminum