Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som under ledning av riksdrotsen ansvarade för beredningen av ärendena och själva handlingarna vid Konungens högsta domstol 1801–1809. Nedre justitierevisionen var därtill från 1730-talet inofficiell benämning på ämbetsverkets företrädare Justitieexpeditionen, som verkat inom ramen för det indragna Kanslikollegium. Namnet nedre justitierevisionen härleds i förhållande till den s.k. övre justitierevisionen, som var en del av riksrådet som dömde i revisionsärenden.

Finsk beskrivning

Alempi oikeusrevisio, alempi valitustuomioistuin*

Källor

Cavallie, James & Jan (utg.) Lindroth , Riksarkivets beståndsöversikt. Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, utrikesförvaltningen I , 1:1 , Stockholm: Riksarkivet 1996 , band I: 258, 260.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

(1730-tal–)1801–1809 (Finland)

Synonymer

Konungens nedre justitierevision
Kungl. Maj:ts nedre justitierevision