Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordinarie rättsmedel infört 1615 för prövning i högsta instans av hovrätts eller kanslirätts slutgiltiga avgörande. Revision förutsatte missnöjesanmälan inom utsatt tid och en avgift, revisionsskilling. Revision anhängiggjordes genom ändringsansökning, kopia på domen och bevis på betalning. Den riktades under svenska tiden huvudsakligen till Kgl Maj:t (1786–1809 Konungens högsta domstol), under autonoma tiden till Justitiedepartementet och från självständigheten till Högsta domstolen.

Finsk beskrivning

revisio

Oikeuden päätöksen uudelleen käsittely korkeammassa oikeusasteessa.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 113, 119.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 293.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 300: § 8: 1182 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/