Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utgjorde tillsammans med fältarmén Finlands försvarsmakt i krigstid. Hemmatrupperna bestod av skyddskårerna och ersättningstrupperna och leddes av staben för hemmatrupperna. Hemmatrupperna ansvarade för tryggandet av hemmafronten och till uppgifterna hörde att förse fältarmén med ersättningsmanskap och reservförband, avvärja desanter, upprätthålla den allmänna ordningen, verkställa uppbåd, registrera fanflyktingar, sårade och tillfångatagna samt sköta ärenden som gällde krigsfångeläger och krigsfångetransporter. Även utbildning, evakueringsoperationer, invalidvård och underhåll hörde till hemmatruppernas arbetsfält. Hemmatrupperna existerade under krigsåren 1939–1940 och 1941–1944.

Finsk beskrivning

kotijoukot

Kotijoukot eli suojeluskunnat ja täydennysjoukot muodostivat yhdessä kenttäarmeijan kanssa Suomen puolustusvoimat sodan aikana. Kotijoukkoja johti kotijoukkojen esikunta ja niiden tehtävänä oli vastata kotirintaman turvaamisesta sekä täydennysmateriaalin ja varajoukkojen tuottamisesta kenttäarmeijalle. Niiden tehtävänä oli myös torjua desantteja, ylläpitää yleistä järjestystä, järjestää kutsuntoja, rekisteröidä rintamakarkureita, haavoittuneita sekä vankeja sekä hoitaa sotavankileirejä ja -kuljetuksia koskevia asioita. Myös koulutus, evakuaatiotoimet, invalidien hoito sekä viihdytys kuuluivat kotijoukkojen vastuualueeseen. Suomessa oli kotijoukkoja sotavuosina 1939–1940 sekä 1941– 1944.

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Börje Backström (et al.) , Finland i krig 1939–1945. Första delen , Helsingfors: Schildts 1986 , 162-164 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .