Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En del av skattespannmålen i de karelska områden som Sverige erhöll i freden i Stolbova 1617 förblev i de erhållna socknarna till den svenska kronans disposition. Denna stationsspannmål infördes av den svenska överheten 1626 för militärens underhåll. I Gamla Finland var stationsspannmålen en skattepost som uppbars enligt obstal. Den behölls av kronan för dess lokala behov och tillföll således inte donatarierna.

Finsk beskrivning

stationivilja*

Suoraan valtiolle maksettu ja paikallisesti käytetty vero Ruotsin valloittamilla karjalaisalueilla 1600-luvulla.

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 242, 244.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 56.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 117.

Kuujo, Erkki , Taka-Karjalan verotus vuoteen 1710 , 52 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1959 , 67.

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 , 179.

Andra språk

Tyska Stationsgetreide