Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär enhet under Gustav II Adolfs tid. Gula regementet hade sitt ursprung i ett värvat regemente som uppsattes 1613 och som efter 1618 kallades Hovregementet. Det började inofficiellt kallas Gula regementet under 1620-talet. Regementets två första kompanier utgjorde kungens livgarde, och bestod till största delen av svenskar. Efter polska kriget (1621–1629) utökades regementet till en brigad och kallades inofficiellt för Gula brigaden. En stor del av regementets manskap stupade i slaget vid Lützen den 6 november 1632. Gula regementet har betraktats som en föregångare till nuvarande Svea livgarde.

Finsk beskrivning

Keltainen rykmentti

Kustaa Adolfin aikana toiminut, alun perin saksalaisista värvätyistä koostunut armeijan yksikkö. Se perustettiin vuonna 1613 ja sitä kutsuttiin vuodesta 1618 lähtien Hovirykmentiksi. Epävirallinen nimi ”keltainen rykmentti” juontui rykmentin takin keltaisista koristenauhoista. Kuninkaan henkivartijoina käyttivät kokokeltaista asua.

Källor

Inga källor