Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden från 1801 om hemman vars innehavare hade skyldighet att befordra kronans brev till och från ämbetsverk och ämbets- eller tjänstemän, mot vissa skattelättnader eller avgiftsfriheter. Brevbärarhemmanet var vanligen ett kronohemman.

Finsk beskrivning

postinkantajantila

Ruotsin vallan aikan vuoteen 1801 asti tila, jonka haltija oli velvollinen kantamaan kruunun kirjeitä virastojen ja virkamiesten välillä tiettyjä verohelpotuksia tai maksuvapauksia vastaan. Tavallisesti kruununtila.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 97.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska postinkantajantalo

Synonymer

brevbärarehemman