Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bestämmelser som från år 1725 förbjöd utländska fartyg att hämta varor till Sverige från andra än det egna landet eller dess kolonier. Brott mot plakatet innebar konfiskation av skepp och gods. Produktplakatet förbjöd även utländska fartyg att gå på frakt mellan olika städer i riket. Plakatet tillkom den 10 november 1724 under mössornas riksdagsperiod för att främja den merkantilistiska strävan efter att begränsa importen och stärka den svenska handelsflottan. Den engelska Navigation Act utgjorde förebilden. Engelska kaperier förorsakade ett avbräck i tillförseln under Napoleonkrigen och produktplakatet suspenderades 1801–1802. Också 1806–1812 indrogs plakatets bestämmelser. De återinfördes genom kejserlig förordning 10.3/1.4.1812 och reglerades ytterligare i tulltaxan från 1822.

Finsk beskrivning

tuoteplakaatti

Päätökset, jotka vuodesta 1725 lähtien rajoittivat ulkomaisten alusten tuontioikeuksia niin, että ne saivat tuoda vain omista maistaan tai kolonioistaan peräisin olevia tuotteita. Määräyksen rikkomisesta seurasi aluksen ja sen rahdin takavarikointi. Ulkomaisilta aluksilta kiellettiin myös rahdin vieminen valtakunnan sisällä eri kaupunkien välillä. Myssyjen aikana annetun määryksen esikuva oli englantilainen Navication Act ja sen tarkoituksena oli suojella oman kauppalaivaston etuja merkantilismin hengessä. Määräykset eivät olleet voimassa 1801–1802 eivätkä 1806–1812, mutta ne sen jälkeen ne astuivat jälleen voimaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 670.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Andra språk

Inga termer på andra språk