Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades vid byte av åbo eller ägare på ett rusthåll med eller utan säterifrihet. Rusthållsavgiften skulle erläggas inom tre månader efter tillträdet och tillfalla krigsmanshusfonden. Vid förfall utfästes efter 1778 böter som även de tillföll denna fond. Avgiften övervakades av häradsskrivarna som årligen avfattade utdrag ur mantalslängderna över nytillträdda rusthållare och tillställde det landskontoret som sände förteckningarna med sin påskrift till Krigskollegium inom juli månad påföljande år. Denna kontroll avskaffades år 1789, och uppgiften övertogs då av regementsskrivarna vid varje indelt kavalleri som därefter årligen bifogade mantalskommissariernas uppgifter till de övriga räkenskaperna som övervakades av Krigskollegium. Uppgifterna överfördes på kronofogdarna när regementsskrivartjänsterna indrogs 1830.

Finsk beskrivning

ratsutilamaksu, rusthollimaksu

Maksu, joka tuli maksaa, kun rustholli (säterioikeuksin tai ilman niitä) vaihtoi omistajaa tai asukasta. Maksu tuli suorittaa sotilashuonerahastolle kolmen kuukauden sisällä, muutoin oli velvollinen maksamaan lisää myös sakkoja. Maksun suorittamista valvoivat henkikirjoittajat, joiden tuli vuoteen 1789 asti vuosittain laatia manttaaliluettelo-ote uusista rusthollin omistajista ja lähettää se lääninkonttori tarkistettavaksi ja edelleen lähetettäväksi sotakollegiolle. Vuodesta 1789 tehtävää hoiti rykmentinkirjuri ja vuodesta 1830 eteenpäin kruunuvouti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 124–125.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 731.