Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1827 periodiskt utkommande förteckning över rangordningen för avlönade tjänstemän, särskilt officerare och deras vederlikar inom krigsmakten. ”Rangrulla” var även benämning på den i den provisoriska värnpliktslagen för Finland 1919 nämnda förteckningen över de till reserven och lantvärnet hörande officerarna, sanitets- och veterinärofficerarna samt militärapotekarna. Termen användes även om reglemente för gruppering eller rangering av soldater.

Finsk beskrivning

arvoluettelo

Vuodesta 1827 lähtien satunnaisesti esiintyvä palkallisten virkamiesten luettelo, erityisesti upseerien ja vastaavien virkamiesten sotavoimissa. Niitystä käytettiin myös vuoden 1919 tilapäisessä asevelvollisuuslaissa mainitusta luettelosta, joka sisälsi tiedot reserviin ja maavoimiin kuuluvista upseereista, lääkintä- ja eläinlääkintäupseereista sekä armeijan apteekkareista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 316.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 284.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No: 20. 9. kap. § 1 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska arvoluettelo, arvoluokkaluettelo