Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1680 en av två edsvurna borgare som mot befrielse från vissa pålagor (såsom inkvartering, extra pålagor, utskrivningar) förestod lotsväsendet i en hamnstad. Stadslotsarnas lön fastställdes 1767 till densamma som kronolotsarnas. De ansvarade för remmande av hamninloppen och farlederna i Bottniska viken samt remmarnas underhåll tillsammans med traktens skärgårdsbönder. Lotsarna i Uleåborg utsågs på våren vid allmänt rådstugumöte.

Finsk beskrivning

kaupunkiluotsi

Vuodesta 1680 toiminut järjestelmä, jossa kaksi kaupungin valantehnyttä asukasta tiettyjä etuuksia vastaan (vapautus majoitusvelvollisuudesta, ylimääräisistä maksuista, sotaväenotosta) hoiti satamakaupungin luotsilaitosta. 1767 kaupunkiluotsien palkka asetettiin samalle tasolle kruununluotsien kanssa.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Andra språk

Dåtida finska kaupunkiluotsi