Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statens överhöghet över statsområdet, territorialhöghet, i motsats till statens äganderätt, kallat dominium. Imperium ger rätt att utöva makt över geografiskt område, dess saker och folk samt att där kräva fullt erkännande av lagar, genomföra regeringsbeslut och utöva rättsskipning. Det utesluter i regel varje annan stats befogenhet att företa statshandlingar inom territoriet.

Finsk beskrivning

alueellinen ylivalta, alueherruus

Valtion ylivalta tietyllä alueella, vastakohtana valtion omistusoikeuteen, jota kutsuttiin dominiumiksi. Imperiumiin eli alueherruuteen sisältyy oikeus käyttää valtaa tietyllä alueella ja sen ihmisten parissa, vaatia lakien tunnustamista, tehdä hallinnollisia päätöksiä ja käyttää oikeudellista valtaa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 452–453. http://runeberg.org/nf/