Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som behandlade ärenden rörande S:t Barthélemy under den tid då kolonin stod under Kgl. Maj:ts enskilda förvaltning (1812–1845). Under en period behandlade departementet även ärenden rörande Pommern, och dess officiella titel var då ”Colonial- och f. d. pommerska ärendenas departement”.

Finsk beskrivning

siirtomaaosasto

Virasto, joka käsitteli Saint-Barthélemyä koskevia asioita aikana, jolloin kolonia oli suoraan Kuninkaallisen majesteetin hallinnon alaisena (1812–1845).

Källor

Inga källor