Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domkapitel avsett att verka endast under krig, grundades genom krigsartiklarna 1683. Efter 1741 fick krigspräst (vid behov) avlägga pastoralexamen vid fältkonsistoriet.

Finsk beskrivning

kenttäkonsistori, kenttätuomiokapituli

Sodanaikainen tuomiokapituli, joka perustetiin vuonna 1683. Vuodesta 1741 lähtien saattoi sotapappi tarvittaessa suorittaa pastoraalitutkinnon kenttätuomiokapitulissa.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , II (1864): II: § 157: 160 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14: 160. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 189 (konsistorium).

Andra språk

Inga termer på andra språk