Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handelskompani för handel med svensk koppar, som verkade 1619–1628 samt 1636–1638. Det äldre kopparkompaniet fick oktroj 1619. Följande år fick kompaniet nya privilegier och insättningstiden förlängdes. Privilegierna ändrades på nytt 1622 och 1626. De viktigaste bestämmelserna i oktrojen var följande: varje svensk undersåte hade rätt att insätta penningar (minst 100 daler) i kompaniet och erhålla motsvarande vinstandel. För insatt kapital betalades ingen skatt. Styrelsen bestod 1620 av en adlig ”gubernator”, som tillsattes av kungen, samt sju eller flera ”direktorer” av besuttna borgare. Direktionen hade sitt säte i Stockholm och skulle efter röstpluralitet besluta om alla handelssaker, upplåna penningar för kompaniets räkning, anställa folk samt bygga, köpa, sälja, låna och hyra ut fartyg. Den hade domsrätt över sina underhavande i alla mål som rörde kompaniet och skulle avgöra tvister som gällde kompaniets angelägenheter. Besvär kunde anföras i hovrätten, om saken gällde ära eller översteg 100 daler i värde. Kompaniet hade ensamt rätt att upphandla koppar. Undantag gjordes för konungen, hans moder och broder. År 1626 infördes samma förmån för dem ”som manufakturer idka vele”. Priset för bergsmännen var fixerat, och vid invägningen skulle kompaniet betala koppartull till kronan. Dessutom fick kompaniet rätt att införa allehanda gods och därmed handla i stort, ha bod i Stockholm, åtnjuta borgarrätt på tullen, men i övrigt endast främmande rätt. Dessutom fick det uppta bergsbruk samt förlägga hantverk och faktorier. År 1625 erhöll kompaniet rätt att prägla kopparmynt. År 1626 fick kompaniet ensamrätt till järnhandeln. När kopparpriset sjönk började kompaniet gå med förlust. Det avskaffades 1628 och kronan övertog skulderna. Ett nytt kopparkompani oktrojerades 1636. Det var uppställt enligt samma principer som det föregående och fick rätt att utföra koppar, plåtar, mynt och mässing ur riket. År 1636 skulle varje kollegiechef, överståthållaren inom huvudstaden anskaffa kapital åt kompaniet. Kronan skulle också årligen insätta en viss summa. Kompaniets verksamhet misslyckades emellertid, och handeln med koppar frigavs 1639.

Finsk beskrivning

Kuparikomppania

Kauppakomppania, joka vastasi ruotsalaisen kuparin myynnistä 1619–1628 sekä 1636–1638.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk