Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att betala skatt på skattehemman mot full besittnings- och arvsrätt inom bördsleden, men med rätt för kronan att under vissa förutsättningar återinlösa jorden. Själva rättigheten kallades bördsrätt och innehavaren skattebonde. I senare tid (tidigast från 1723) ofta icke skild från den med full äganderätt förenade, likaledes genom köp från kronan förvärvade skatterätten som gav bördemän förköpsrätt till annan bördemans skattejord.

Finsk beskrivning

sukuoikeus tilaan; sukulunastusoikeus

Termi, joka tarkoitti oikeutta maksaa veroa ja asua perintötilalla täyttä omistus- ja perintöoikeutta vastaan. Sittemmin termillä alettiin nimittää (aikaisintaan 1723 lähtien) erityisesti sukulunastusoikeutta, jossa sukulaisilla oli etuosoto-oikeus tilan maihin.

Källor

Inga källor