Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ny utskyld som infördes på Åland efter skatteomläggningen 1540. Överloppsörtug omtalades i skatteundervisningen 1543 och krävdes efter jordtalet så att om en bonde hade mer än hundra mark värderad jord eller en rök, så skulle han betala åtta penningar (= 1 örtug) för varje överskjutande mark.

Finsk beskrivning

jäännösäyrityinen

ylimääräisen maan vero; Vuoden 1540 verouudistuksen yhteydessä Ahvenanmaalla käyttöön otettu vero, jonka mukaan talonpojan piti maksaa kahdeksan penninkiä eli yksi äyriäinen jokaista markan arvoista maapalaa kohden sadan markan tai savun arvon ylittävistä alueista.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 368.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XXI: 5.

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 92. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare