Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Första rättsinstans för en akademi (universitet), stadgad 1477, i Finland 1640–1928. Domstolen dömde studenter, anställda och deras tjänstefolk med rektorn som domare och konsistoriets övriga medlemmar som ledamöter. Den ersattes med universitetets domstol.

Finsk beskrivning

akateeminen tuomioistuin

Källor

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , V (1828): 431–433.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

medeltiden
1600-tal
1700-tal
1800-tal

(1477)
1640–1828
(Sverige 1852)